Share →

W okre­sie przed­świą­tecz­nym przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa bożo­na­ro­dze­nio­wą cenę na książ­kę „Sece­sja wro­cław­ska”, utrzy­mu­jąc przy tym pro­mo­cję bez­płat­nej wysył­ki.

Nowa cena w sprzedaży online

Począw­szy od 1 grud­nia, książ­kę „Sece­sja wro­cław­ska” moż­na nabyć w nowej, obni­żo­nej cenie. Teraz w sprze­da­ży onli­ne moż­na ją nabyć za 149 zł. Zmia­na ceny nie wpły­wa na pro­mo­cję wysył­ki albu­mu, któ­ry do koń­ca 2018 r. dostar­cza­ny jest bez­płat­nie.

Przesyłka z 0 zł!

Tyl­ko w grud­niu trwa pro­mo­cja na tanie prze­sył­ki, dzię­ki któ­rej otrzy­masz książ­kę Sece­sja wro­cław­ska zamó­wio­ną on-line taniej. Nie­za­leż­nie od rodza­ju prze­sył­ki kra­jo­wej (kurier, pacz­ka, list – z wyłą­cze­niem pobra­nia) za prze­sył­kę zapła­cisz 0 zł. Pro­mo­cja trwa do 31 grud­nia 2018 r.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *