Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży produktów, realizacji zamówień oraz zasady korzystania z internetowego sklepu fotograficznego prowadzonego na stronie sklep.warsztatyfotograficzne.pl, nazwanego w dalszej części e-Sklepem.

§ 1 – Definicje

Użyte w regulaminie zwroty należy rozumieć następująco:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin; regulamin korzystania ze strony sklep.WarsztatyFotograficzne.pl, udostępniany Użytkownikom na stronie http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/regulamin-sklepu/;
 • e-Sklep – internetowy sklep fotograficzny prowadzony na stronie http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/ przez Annę Wyłupek-Chmiel w ramach działalności gospodarczej z siedzibą w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Wita Stwosza 26/3; NIP 898-150-99-24;
 • Strona – witryna, na której prowadzony jest e-Sklep, dostępna pod adresem http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;
 • Klient – w rozumieniu Regulaminu oznacza Użytkownika składającego zamówienie w e-Sklepie;
 • Magazyn – miejsce, w którym kompletowane jest zamówienie Klienta;
 • Strona produktu – strona w e-Sklepie, na której prezentowane są informacje dotyczące danego produktu;
 • Koszyk – część e-Sklepu (jego funkcjonalność), która umożliwia Klientowi gromadzenie produktów, modyfikację danych zamówienia (m.in: liczby produktów, danych do dostawy i faktury VAT) oraz składania zamówienia;
 • Voucher – bon podarunkowy; bon elektroniczny na okaziciela, umożliwiający nabywanie określonych usług, oferowanych przez serwis WarsztatyFotograficzne.pl;
 • DotPay – serwis bezpiecznych płatności Dotpay należący do firmy Dotpay S.A., za pomocą którego realizowane są płatności on-line w e-Sklepie.

§ 2 – Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności

 1. Na Stronie prezentowana jest oferta produktów dostępnych w e-Sklepie. Użytkownik może przeglądać ofertę na Stronie oraz nabywać produkty bez konieczności zakładania konta.
 2. Oferta prezentowana na Stronie przeznaczona jest dla Klientów e-Sklepu, którymi mogą być wyłącznie osoby prawne lub osoby fizyczne, które posiadają zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny w e-Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która naliczana jest odrębnie.
 4. Warunkiem dokonania zakupu w e-Sklepie jest akceptacja Regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie płatności. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie przesłania przez e-Sklep potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Klient może utrwalić niniejszy Regulamin na nośniku pamięci oraz go wydrukować.
 6. Zamówienie przyjęte jest do realizacji po skutecznej zapłacie. Płatności w e-Sklepie realizowane są za pomocą systemu bezpiecznych płatności DotPay.
 7. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji Klient powinien podać prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) w formularzu zamówienia oraz wybrać odpowiadającą mu formę płatności. Pracownik e-Sklepu może zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.
 8. Zamówienia składane on-line w e-Sklepie przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni w roku i realizowane po akceptacji płatności przez DotPay. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest ciągu 2–3 dni roboczych.
 9. Klient składający zamówienie on-line na Voucher otrzymuje go w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia e-mail. Voucher należy wydrukować samodzielnie.
 10. Usługi realizowane są na rzecz okaziciela Vouchera wyłącznie w okresie jego ważności. Data ważności umieszczona jest na voucherze. Po upływie tego terminu Voucher traci ważność.
 11. Zamówione towary wysyłane są – jeśli nie jest to odrębnie wskazane – paczką ekonomiczną. Wyjątkiem jest Voucher, który wysyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

§ 3 – Odstąpienie od zamówienia

 1. Klient ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru.
 2. Warunkiem jest odesłanie towaru w stanie nienaruszonym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zamówienia, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@warsztatyfotograficzne.pl lub listownie na adres e-Sklepu podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 3. E-Sklep nie przyjmuje zwrotów dokonywanych „przesyłką za pobraniem”.
 4. W razie odstąpienia od zamówienia umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić w stanie nienaruszonym. Nabyte Vouchery tracą ważność z dniem odstąpienia od zamówienia. E-Sklep zwróci Klientowi należność najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 4 – Ograniczenie odpowiedzialności

 1. E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 5 – Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do e-Sklepu.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej (sklep@warsztatyfotograficzne.pl) lub listownie na adres e-Sklepu podany w §1.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana niezwłocznie na adres wskazany w reklamacji.

§ 6 – Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (lub ich fragmentów) publikowanych na Stronie bez pisemnej zgody e-Sklepu jest zabronione.
 2. Wszelkie znaki towarowe użyte w celach informacyjnych są własnością ich poszczególnych właścicieli.

§ 7 – Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą Klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia.
 2. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz newslettera e-Sklepu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 3. Każda osoba ma prawo do wglądu, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§ 8 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2012 r.
 2. E-Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.