Niniej­szy regu­la­min okre­śla warun­ki sprze­da­ży pro­duk­tów, reali­za­cji zamó­wień oraz zasa­dy korzy­sta­nia z inter­ne­to­we­go skle­pu foto­gra­ficz­ne­go pro­wa­dzo­ne­go na stro­nie sklep.warsztatyfotograficzne.pl, nazwa­ne­go w dal­szej czę­ści e-Skle­pem.

§ 1 – Definicje

Uży­te w regu­la­mi­nie zwro­ty nale­ży rozu­mieć nastę­pu­ją­co:
 • Regu­la­min – niniej­szy Regu­la­min; regu­la­min korzy­sta­nia ze stro­ny sklep.WarsztatyFotograficzne.pl, udo­stęp­nia­ny Użyt­kow­ni­kom na stro­nie http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/regulamin-sklepu/;
 • e-Sklep – inter­ne­to­wy sklep foto­gra­ficz­ny pro­wa­dzo­ny na stro­nie http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/ przez Annę Wyłu­pek-Chmiel w ramach dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z sie­dzi­bą w Jele­niej Górze (58–560) przy ul. Wita Stwo­sza 26/3; NIP 898–150-99–24;
 • Stro­na – witry­na, na któ­rej pro­wa­dzo­ny jest e-Sklep, dostęp­na pod adre­sem http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/;
 • Użyt­kow­nik – oso­ba korzy­sta­ją­ca ze Stro­ny;
 • Klient – w rozu­mie­niu Regu­la­mi­nu ozna­cza Użyt­kow­ni­ka skła­da­ją­ce­go zamó­wie­nie w e-Skle­pie;
 • Maga­zyn – miej­sce, w któ­rym kom­ple­to­wa­ne jest zamó­wie­nie Klien­ta;
 • Stro­na pro­duk­tu – stro­na w e-Skle­pie, na któ­rej pre­zen­to­wa­ne są infor­ma­cje doty­czą­ce dane­go pro­duk­tu;
 • Koszyk – część e-Skle­pu (jego funk­cjo­nal­ność), któ­ra umoż­li­wia Klien­to­wi gro­ma­dze­nie pro­duk­tów, mody­fi­ka­cję danych zamó­wie­nia (m.in: licz­by pro­duk­tów, danych do dosta­wy i fak­tu­ry VAT) oraz skła­da­nia zamó­wie­nia;
 • Voucher – bon poda­run­ko­wy; bon elek­tro­nicz­ny na oka­zi­cie­la, umoż­li­wia­ją­cy naby­wa­nie okre­ślo­nych usług, ofe­ro­wa­nych przez ser­wis WarsztatyFotograficzne.pl;
 • DotPay – ser­wis bez­piecz­nych płat­no­ści Dotpay nale­żą­cy do fir­my Dotpay S.A., za pomo­cą któ­re­go reali­zo­wa­ne są płat­no­ści on-line w e-Skle­pie.

§ 2 – Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności

 1. Na Stro­nie pre­zen­to­wa­na jest ofer­ta pro­duk­tów dostęp­nych w e-Skle­pie. Użyt­kow­nik może prze­glą­dać ofer­tę na Stro­nie oraz naby­wać pro­duk­ty bez koniecz­no­ści zakła­da­nia kon­ta.
 2. Ofer­ta pre­zen­to­wa­na na Stro­nie prze­zna­czo­na jest dla Klien­tów e-Skle­pu, któ­ry­mi mogą być wyłącz­nie oso­by praw­ne lub oso­by fizycz­ne, któ­re posia­da­ją zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych.
 3. Ceny w e-Skle­pie poda­wa­ne są w zło­tych pol­skich i są cena­mi brut­to (zawie­ra­ją poda­tek VAT). Poda­ne ceny nie zawie­ra­ją kosz­tów prze­sył­ki, któ­ra nali­cza­na jest odręb­nie.
 4. Warun­kiem doko­na­nia zaku­pu w e-Skle­pie jest akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu, pra­wi­dło­we wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia i doko­na­nie płat­no­ści. Przy­ję­cie zamó­wie­nia nastę­pu­je w momen­cie prze­sła­nia przez e-Sklep potwier­dze­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e-mail poda­ny w zamó­wie­niu.
 5. Zło­że­nie zamó­wie­nia jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją Regu­la­mi­nu. Klient może utrwa­lić niniej­szy Regu­la­min na nośni­ku pamię­ci oraz go wydru­ko­wać.
 6. Zamó­wie­nie przy­ję­te jest do reali­za­cji po sku­tecz­nej zapła­cie. Płat­no­ści w e-Skle­pie reali­zo­wa­ne są za pomo­cą sys­te­mu bez­piecz­nych płat­no­ści DotPay.
 7. W celu sku­tecz­ne­go prze­pro­wa­dze­nia trans­ak­cji Klient powi­nien podać pra­wi­dło­we dane (imię, nazwi­sko, adres e-mail, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go) w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia oraz wybrać odpo­wia­da­ją­cą mu for­mę płat­no­ści. Pra­cow­nik e-Skle­pu może zwe­ry­fi­ko­wać popraw­ność wpro­wa­dzo­nych danych poprzez kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailo­wy z Klien­tem.
 8. Zamó­wie­nia skła­da­ne on-line w e-Skle­pie przyj­mo­wa­ne są przez całą dobę we wszyst­kie dni w roku i reali­zo­wa­ne po akcep­ta­cji płat­no­ści przez DotPay. Wysył­ka zamó­wio­ne­go towa­ru reali­zo­wa­na jest cią­gu 2–3 dni robo­czych.
 9. Klient skła­da­ją­cy zamó­wie­nie on-line na Voucher otrzy­mu­je go w for­mie elek­tro­nicz­nej na poda­ny w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia e-mail. Voucher nale­ży wydru­ko­wać samo­dziel­nie.
 10. Usłu­gi reali­zo­wa­ne są na rzecz oka­zi­cie­la Vouche­ra wyłącz­nie w okre­sie jego waż­no­ści. Data waż­no­ści umiesz­czo­na jest na vouche­rze. Po upły­wie tego ter­mi­nu Voucher tra­ci waż­ność.
 11. Zamó­wio­ne towa­ry wysy­ła­ne są – jeśli nie jest to odręb­nie wska­za­ne – pacz­ką eko­no­micz­ną. Wyjąt­kiem jest Voucher, któ­ry wysy­ła­ny jest wyłącz­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej na wska­za­ny w zamó­wie­niu adres e-mail.

§ 3 – Odstąpienie od zamówienia

 1. Klient ma pra­wo odstą­pić od zamó­wie­nia w ter­mi­nie 10 dni kalen­da­rzo­wych od otrzy­ma­nia zamó­wio­ne­go towa­ru.
 2. Warun­kiem jest ode­sła­nie towa­ru w sta­nie nie­na­ru­szo­nym wraz z pisem­nym oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od zamó­wie­nia, któ­re nale­ży prze­słać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres sklep@warsztatyfotograficzne.pl lub listow­nie na adres e-Skle­pu poda­ny w § 1 niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.
 3. E-Sklep nie przyj­mu­je zwro­tów doko­ny­wa­nych „prze­sył­ką za pobra­niem”.
 4. W razie odstą­pie­nia od zamó­wie­nia umo­wa jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą. Zaku­pio­ny towar nale­ży zwró­cić w sta­nie nie­na­ru­szo­nym. Naby­te Vouche­ry tra­cą waż­ność z dniem odstą­pie­nia od zamó­wie­nia. E-Sklep zwró­ci Klien­to­wi należ­ność naj­póź­niej w cią­gu 14 dni od daty odstą­pie­nia od umo­wy.

§ 4 – Ograniczenie odpowiedzialności

 1. E-Sklep nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za skut­ki poda­nia nie­praw­dzi­wych lub błęd­nych danych przez Klien­ta w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia.

§ 5 – Reklamacje

 1. Klient ma pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji, któ­ra zosta­nie roz­pa­trzo­na w ter­mi­nie 14 dni od dnia jej dorę­cze­nia do e-Skle­pu.
 2. Rekla­ma­cję nale­ży zgło­sić nie­zwłocz­nie po stwier­dze­niu nie­pra­wi­dło­wo­ści za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej (sklep@warsztatyfotograficzne.pl) lub listow­nie na adres e-Skle­pu poda­ny w §1.
 3. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję zosta­nie wysła­na nie­zwłocz­nie na adres wska­za­ny w rekla­ma­cji.

§ 6 – Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wyko­rzy­sty­wa­nie jakich­kol­wiek mate­ria­łów (lub ich frag­men­tów) publi­ko­wa­nych na Stro­nie bez pisem­nej zgo­dy e-Skle­pu jest zabro­nio­ne.
 2. Wszel­kie zna­ki towa­ro­we uży­te w celach infor­ma­cyj­nych są wła­sno­ścią ich poszcze­gól­nych wła­ści­cie­li.

§ 7 – Ochrona danych osobowych

 1. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza z dany­mi Zama­wia­ją­ce­go rów­no­znacz­ne jest ze zgo­dą Klien­ta na prze­twa­rza­nie poda­nych danych oso­bo­wych w celu reali­za­cji zamó­wie­nia. Dane te są pouf­ne i nie będą ujaw­nia­ne oso­bom trze­cim. Poda­nie tych danych jest dobro­wol­ne, jed­nak brak zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie unie­moż­li­wi reali­za­cję zamó­wie­nia.
 2. Użyt­kow­nik może dobro­wol­nie wyra­zić odręb­ną zgo­dę na otrzy­my­wa­nie mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i rekla­mo­wych oraz new­slet­te­ra e-Skle­pu, zgod­nie z naszą Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.
 3. Każ­da oso­ba ma pra­wo do wglą­du, uzu­peł­nia­nia, zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia oraz usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych.

§ 8 – Postanowienia końcowe

 1. Regu­la­min obo­wią­zu­je od 1 grud­nia 2012 r.
 2. E-Sklep zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie, któ­re wcho­dzą w życie z dniem ich publi­ka­cji na Stro­nie. Umo­wy zawar­te przed zmia­ną Regu­la­mi­nu reali­zo­wa­ne są zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regu­la­mi­nu obo­wią­zu­ją­ce­go w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia przez Klien­ta.
 3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy Kodek­su Cywil­ne­go, usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.