Share →
W przed­świą­tecz­nej pro­mo­cji przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa kil­ka atrak­cyj­nych ofert. Dzię­ki nim moż­na kupić pre­zent w niż­szej cenie lub zamó­wić pro­dukt z prze­sył­ką za 5 zł.

Zapłać 50 zł mniej za bestseller!

Dla wyma­ga­ją­cych osób szu­ka­ją­cych wyjąt­ko­we­go pre­zen­tu przy­go­to­wa­li­śmy nie­zwy­kłą ofer­tę na album „Sece­sja wro­cław­ska”. Ta naj­chęt­niej kupo­wa­na książ­ka w bożo­na­ro­dze­nio­wej pro­mo­cji kosz­tu­je tyl­ko 145 zł – to 50 zł mniej, niż w regu­lar­nej sprze­da­ży na stro­nie wydaw­nic­twa! Ofer­ta ogra­ni­czo­na jest cza­so­wo i trwa tyl­ko do 24 grud­nia 2012 roku. Zobacz książ­kę →

Przesyłka za jedyne 5 zł

Tyl­ko w grud­niu trwa pro­mo­cja na tanie prze­sył­ki, dzię­ki któ­rym możesz taniej otrzy­mać pro­dukt zamó­wio­ny on-line. Nie­za­leż­nie od war­to­ści zaku­pów, za prze­sył­kę zapła­cisz tyl­ko 5 zł. Pro­mo­cja trwa do 31 grud­nia 2012 r.
Tagged with →  

2 Responses to Promocje bożonarodzeniowe

  1. Ludwik pisze:

    A jak zamó­wie dwie książ­ki, to ile zapła­cę za prze­sył­kę?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *