Share →

W przed­świą­tecz­nej pro­mo­cji przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa atrak­cyj­ną ofer­tę. Dzię­ki niej, kupu­jąc pro­duk­ty w naszym skle­pie możesz zyskać bon na 50 zł!

Odbierz bon na 50 zł!

Dla osób szu­ka­ją­cych pomy­słu na świą­tecz­ny pre­zent, przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ną ofer­tę – kupu­jąc w naszym skle­pie produkt(y) na kwo­tę powy­żej 100 zł otrzy­masz bon o war­to­ści 50 zł, któ­ry moż­na wyko­rzy­stać zakup książ­ki „Sece­sja wro­cław­ska” i kur­sy foto­gra­ficz­ne ofe­ro­wa­ne przez ser­wis WarsztatyFotograficzne.pl! Ofer­ta ogra­ni­czo­na jest cza­so­wo i trwa tyl­ko do 24 grud­nia 2018 roku.

Przesyłka z 0 zł!

Tyl­ko w grud­niu trwa pro­mo­cja na tanie prze­sył­ki, dzię­ki któ­rej otrzy­masz książ­kę Sece­sja wro­cław­ska zamó­wio­ną on-line taniej. Nie­za­leż­nie od rodza­ju prze­sył­ki kra­jo­wej (kurier, pacz­ka, list) za prze­sył­kę zapła­cisz 0 zł. Pro­mo­cja trwa do 31 grud­nia 2018 r.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *