Kurs Fotografii – bon podarunkowy na Dzień Matki!

375,00 

Bon podarunkowy, który możesz wręczyć osobie, interesującej się fotografią. Voucher upoważnia do udziału w Kursie Fotografii Plus organizowanym przez serwis WarsztatyFotograficzne.pl w okresie sześciu miesięcy od daty zakupu.

11 w magazynie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 375,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ny niżej kurs.

Nazwa kur­su: Kurs Foto­gra­fii (Plus);
Zakres: Obsłu­ga apa­ra­tu + pod­sta­wy foto­gra­fii;
Miej­sco­wość: Gli­wi­ce, Ryb­nik, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru);
Ter­min kur­su: zgod­nie z ter­mi­na­rzem kur­sów na stro­nie orga­ni­za­to­ra warsz­ta­tów (ter­mi­narz kur­sów);
Miej­sce kur­su: w miej­scu poda­nym w opi­sie kur­su.

Kurs Foto­gra­fii Plus prze­zna­czo­ny jest dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów. Pod­czas zajęć uczest­ni­cy kur­su nauczą się foto­gra­fo­wać apa­ra­ta­mi cyfro­wy­mi (kom­pak­ta­mi i lustrzan­ka­mi) oraz dowie­dzą się wszyst­kie­go, co jest potrzeb­ne do robie­nia lep­szych zdjęć, m.in.:

  • nauczą się obsłu­gi­wać apa­rat i będą nim swo­bod­nie foto­gra­fo­wać;
  • pozna­ją taj­ni­ki foto­gra­fii i zaczną robić dobre zdję­cia w każ­dej sytu­acji;
  • dowie­dzą się, dla­cze­go war­to korzy­stać z pro­gra­mów gra­ficz­nych.

Rezer­wa­cja miejsc nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu na stro­nie: Kurs Foto­gra­fii Plus.

Dodatkowe informacje

Bon:

wersja elektroniczna (wysyłana e-mailem)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kurs Fotografii – bon podarunkowy na Dzień Matki!”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *