450,00 

Bon poda­run­ko­wy, któ­ry możesz wrę­czyć oso­bie, inte­re­su­ją­cej się foto­gra­fią. Voucher upo­waż­nia do udzia­łu w Kur­sie Foto­gra­fii Plus orga­ni­zo­wa­nym przez ser­wis WarsztatyFotograficzne.pl w okre­sie sze­ściu mie­się­cy od daty zaku­pu.

12 w maga­zy­nie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 450,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ny niżej kurs.

Nazwa kur­su: Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii;
Zakres: Obsłu­ga apa­ra­tu + pod­sta­wy foto­gra­fii;
Miej­sco­wość: Gli­wi­ce, Ryb­nik, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru);
Ter­min kur­su: zgod­nie z ter­mi­na­rzem kur­sów na stro­nie orga­ni­za­to­ra warsz­ta­tów (ter­mi­narz kur­sów);
Miej­sce kur­su: w miej­scu poda­nym w opi­sie kur­su.

Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii prze­zna­czo­ny jest dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów. Pod­czas zajęć uczest­ni­cy kur­su nauczą się foto­gra­fo­wać apa­ra­ta­mi cyfro­wy­mi (kom­pak­ta­mi i lustrzan­ka­mi) oraz dowie­dzą się wszyst­kie­go, co jest potrzeb­ne do robie­nia lep­szych zdjęć, m.in.:

  • nauczą się obsłu­gi­wać apa­rat i będą nim swo­bod­nie foto­gra­fo­wać;
  • pozna­ją taj­ni­ki foto­gra­fii i zaczną robić dobre zdję­cia w każ­dej sytu­acji;
  • dowie­dzą się, dla­cze­go war­to korzy­stać z pro­gra­mów gra­ficz­nych.

Rezer­wa­cja miejsc nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu na stro­nie: Kurs Foto­gra­fii Plus.

Dodatkowe informacje

Bon:

wer­sja elek­tro­nicz­na (wysy­ła­na e‑mailem)