750,00 

Bon poda­run­ko­wy, któ­ry możesz wrę­czyć oso­bie, któ­ra chce poznać taj­ni­ki cyfro­wej edy­cji zdjęć od A do Z. Voucher upo­waż­nia do udzia­łu w Kur­sie Pho­to­shop Plus orga­ni­zo­wa­nym przez ser­wis WarsztatyFotograficzne.pl w okre­sie sze­ściu mie­się­cy od daty zaku­pu.

22 w maga­zy­nie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 750,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ny niżej kurs.

Nazwa kur­su: Kurs Pho­to­shop Plus;
Zakres: Obrób­ka zdjęć + maski i war­stwy;
Miej­sco­wość: Gli­wi­ce, Ryb­nik, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru);
Ter­min kur­su: zgod­nie z ter­mi­na­rzem kur­sów na stro­nie orga­ni­za­to­ra warsz­ta­tów (ter­mi­narz kur­sów);
Miej­sce kur­su: w miej­scu poda­nym w opi­sie kur­su. Bon moż­na też wyko­rzy­stać na Kurs Pho­to­shop reali­zo­wa­ny przez Sky­pe­’a.

Kurs Pho­to­shop Plus prze­zna­czo­ny jest dla każ­de­go, kto robi zdję­cia i chce je obra­biać jak pro­fe­sjo­na­li­ści w pro­gra­mie Ado­be® Pho­to­shop®. Pod­czas zajęć uczest­ni­cy kur­su pozna­ją taj­ni­ki pra­cy zawo­dow­ców oraz dowie­dzą się m.in.:

  • do cze­go słu­ży sys­tem zarzą­dza­nia kolo­rem i po co kali­bro­wać moni­tor;
  • co to jest „nega­tyw cyfro­wy” (RAW) i jak się go „wywo­łu­je”;
  • jak pra­wi­dło­wo i spraw­nie obra­biać foto­gra­fie;
  • w jaki spo­sób osią­gnąć w Pho­to­sho­pie zamie­rzo­ny efekt.

Rezer­wa­cja miejsc nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu na stro­nie: Kurs Pho­to­shop Plus.

Dodatkowe informacje

Bon:

wer­sja elek­tro­nicz­na (wysy­ła­na e‑mailem)