150,00 

Bon poda­run­ko­wy ide­al­ny dla oso­by, któ­ra obra­bia na kom­pu­te­rze zdję­cia i chce widzieć na ekra­nie wier­ne kolo­ry. Voucher upo­waż­nia do pro­fe­sjo­nal­nej kali­bra­cji moni­to­ra u Klien­ta w okre­sie sze­ściu mie­się­cy od daty zaku­pu.

97 w maga­zy­nie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 150,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ną niżej usłu­gę.

Nazwa usłu­gi: Kali­bra­cja moni­to­ra na jed­nym kom­pu­te­rze;
Zakres: Kali­bra­cja moni­to­ra + pro­fil ICC + usta­wie­nie CMS;
Miej­sco­wość: Ryb­nik, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru);
Ter­min usłu­gi: usta­lo­ny indy­wi­dal­nie;
Miej­sce kur­su: u Klien­ta, w obrę­bie ww. miast.

Naj­lep­sza pro­po­zy­cja dla oso­by, któ­ra obra­bia na kom­pu­te­rze zdję­cia i chce widzieć na ekra­nie wier­ne kolo­ry. Bon na usłu­gę pro­fe­sjo­nal­nej kali­bra­cji moni­to­ra u Klien­ta, w ramach któ­rej zosta­nie wyko­na­ne:

  • wzor­co­wa­nie moni­to­ra;
  • utwo­rze­nie pro­fi­lu ICC;
  • usta­wie­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia bar­wą (CMS).

Rezer­wa­cji ter­mi­nu reali­za­cji usłu­gi nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­wego lub tele­fo­nicz­nie (+48 501 48 22 11).

Dodatkowe informacje

Bon:

wer­sja elek­tro­nicz­na (wysy­ła­na e‑mailem)