450,00 

Bon poda­run­ko­wy, któ­ry możesz wrę­czyć oso­bie, inte­re­su­ją­cej się foto­gra­fią. Voucher upo­waż­nia do udzia­łu w Indy­wi­du­al­nym Kur­sie Foto­gra­fii orga­ni­zo­wa­nym przez ser­wis WarsztatyFotograficzne.pl w okre­sie sze­ściu mie­się­cy od daty zaku­pu.

178 w maga­zy­nie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 450,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ny niżej kurs.

Nazwa kur­su: Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii;
Licz­ba godzin: Dopa­so­wa­ne indy­wi­du­al­nie (ok. 4–5 godz.);
Zakres: Dopa­so­wa­ny do potrzeb uczest­ni­ka kur­su; 
Miej­sco­wość: Ryb­nik, Gli­wi­ce, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru); 
Ter­min kur­su: usta­la­ny indy­wi­du­al­nie; 
Miej­sce kur­su: w sie­dzi­bie Warsz­ta­tów Foto­gra­ficz­nych lub u uczest­ni­ka kur­su (w obrę­bie ww. miast).

Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii to ide­al­ny pre­zent dla oso­by, któ­ra lubi zdo­by­wać wie­dzę w krót­kim cza­sie. Bon poda­run­ko­wy upo­waż­nia­ją­cy do udzia­łu w kur­sie foto­gra­fii z pro­fe­sjo­nal­nym tre­ne­rem, prze­zna­czo­ny jest dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów. Pod­czas zajęć omó­wio­ne zosta­ną tema­ty inte­re­su­ją­ce uczest­ni­ka z zakre­su obsłu­gi apa­ra­tu i pod­staw foto­gra­fii.

Rezer­wa­cji miejsc nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu (6 m‑cy) za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub tele­fo­nicz­nie (+48 501 48 22 11).

Dodatkowe informacje

Bon:

wer­sja elek­tro­nicz­na (wysy­ła­na e‑mailem)