Indywidualny Kurs Fotografii – bon podarunkowy

150,00 

Bon podarunkowy, który możesz wręczyć osobie, interesującej się fotografią. Voucher upoważnia do udziału w Indywidualnym Kursie Fotografii organizowanym przez serwis WarsztatyFotograficzne.pl w okresie sześciu miesięcy od daty zakupu.

17 w magazynie

Opis

Bon elek­tro­nicz­ny o war­to­ści 150,00 zł, któ­ry obda­ro­wa­na oso­ba może zre­ali­zo­wać na poda­ny niżej kurs.

Nazwa kur­su: Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii;
Licz­ba godzin: 1 godz. zega­ro­wa;
Zakres: Dopa­so­wa­ny do potrzeb uczest­ni­ka kur­su; 
Miej­sco­wość: Ryb­nik, Wro­cław (jed­no mia­sto do wybo­ru); 
Ter­min kur­su: usta­la­ny indy­wi­du­al­nie; 
Miej­sce kur­su: w sie­dzi­bie Warsz­ta­tów Foto­gra­ficz­nych lub u uczest­ni­ka kur­su (w obrę­bie ww. miast).

Indy­wi­du­al­ny Kurs Foto­gra­fii to ide­al­ny pre­zent dla oso­by, któ­ra lubi zdo­by­wać wie­dzę w krót­kim cza­sie. Bon poda­run­ko­wy upo­waż­nia­ją­cy do udzia­łu w kur­sie foto­gra­fii z pro­fe­sjo­nal­nym tre­ne­rem, prze­zna­czo­ny jest dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów. Pod­czas zajęć omó­wio­ne zosta­ną tema­ty inte­re­su­ją­ce uczest­ni­ka z zakre­su obsłu­gi apa­ra­tu i pod­staw foto­gra­fii.

Zama­wia­jąc 3 godzi­ny zajęć, czwar­tą otrzy­masz gra­tis! 1 bon = 1 godz. zajęć – zamów tyle bonów, ile chcesz godzin coachin­gu. Rezer­wa­cji miejsc nale­ży doko­nać w okre­sie waż­no­ści bonu za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go lub tele­fo­nicz­nie (+48 501 48 22 11).

Dodatkowe informacje

Bon:

wersja elektroniczna (wysyłana e-mailem)

1 bon = 1 godz.

Zamów tyle bonów, ile chcesz godzin kursu indywidualnego (coachingu). Zamawiając 3 godziny zajęć, czwartą otrzymasz gratis!

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Indywidualny Kurs Fotografii – bon podarunkowy”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *