(5 opi­nii klien­ta)

149,00 

Album o sece­sji w archi­tek­tu­rze Wro­cła­wia. Zawie­ra bli­sko 800 ilu­stra­cji i foto­gra­fii wyko­na­nych na prze­strze­ni 7 lat, archi­wal­ne pla­ny, muze­al­ne zbio­ry oraz nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej kar­ty pocz­to­we z pry­wat­nych zbio­rów. Kil­ka­dzie­siąt obiek­tów, 74 uli­ce i pla­ce oraz 86 archi­tek­tów i firm budow­la­nych. Tek­sty w trzech języ­kach: pol­skim, angiel­skim i nie­miec­kim.

Teraz w naszej sta­łej pro­mo­cji 149 zł + bez­płat­na wysył­ka*.

49 w maga­zy­nie

Opis

Sece­sja / Art Nove­au / Jugend­stil. Wro­cław. „Sece­sja wro­cław­ska” to książ­ka dla kone­se­rów, pre­zen­tu­ją­ca pięk­ny, lecz zapo­mnia­ny epi­zod w dzie­jach archi­tek­tu­ry Wro­cła­wia. Książ­ka przed­sta­wia żywio­ło­wą deko­ra­cyj­ność sece­sji, któ­ra zago­ści­ła na prze­ło­mie XIXXX w. na fasa­dach wie­lu kamie­nic, domów han­dlo­wych i budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska.

[…] prze­glą­da­jąc abso­lut­nie zachwy­ca­ją­cą książ­kę Lesz­ka Szur­kow­skie­go i Bar­ba­ry Banaś […] wia­do­mo, dla­cze­go war­to się­gnąć głę­biej do kie­sze­ni. Daw­no nie mie­li­śmy tak nowa­tor­skie­go pod wzglę­dem for­my prze­wod­ni­ka po pew­nym okre­sie w histo­rii mia­sta […]”
—Mag­da­le­na Talik (KulturaOnline.pl)

Tytuł: Sece­sja wro­cław­ska
Auto­rzy: Bar­ba­ra Banaś, Leszek Szur­kow­ski;
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two CO-LIBROS;
For­mat: 23×27,5 cm, 288 stron (w tym ponad 240 stron z ilu­stra­cja­mi);
Opra­wa: twar­da, okład­ka dru­ko­wa­na w 6 kolo­rach;
Tek­sty: pol­skie, nie­miec­kie i angiel­skie;
Ilu­stra­cje: bli­sko 800 foto­gra­fii i ilu­stra­cji;
ISBN: 978−83−927442−0−7.

* Książ­ki dostar­cza­ne są bez­płat­nie wyłącz­nie pacz­ką eko­no­micz­ną (usłu­ga reali­zo­wa­na przez Pocz­tę Pol­ską) na tere­nie Pol­ski. Inne rodza­je prze­sy­łek (w tym: za pobra­niem, zagra­nicz­ne, kurie­rem itp.) reali­zo­wa­ne są za dopła­tą zgod­ną z cen­ni­kiem wybra­nej fir­my.

Dodatkowe informacje

Waga 1.85 kg
Wymia­ry 23 × 27.5 × 3.8 cm
Okład­ka

twar­da