Secesja wrocławska. Barbara Banaś, Leszek Szurkowski.

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 5 ocen klientów
(5 opinii klienta)

179,00 

Album o secesji w architekturze Wrocławia. Zawiera blisko 800 ilustracji i fotografii wykonanych na przestrzeni 7 lat, archiwalne plany, muzealne zbiory oraz niepublikowane wcześniej karty pocztowe z prywatnych zbiorów. Kilkadziesiąt obiektów, 74 ulice i place oraz 86 architektów i firm budowlanych. Teksty w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Teraz w naszej stałej promocji 179 zł + bezpłatna wysyłka*.

53 w magazynie

Opis

Sece­sja / Art Nove­au / Jugend­stil. Wro­cław. „Sece­sja wro­cław­ska” to książ­ka dla kone­se­rów, pre­zen­tu­ją­ca pięk­ny, lecz zapo­mnia­ny epi­zod w dzie­jach archi­tek­tu­ry Wro­cła­wia. Książ­ka przed­sta­wia żywio­ło­wą deko­ra­cyj­ność sece­sji, któ­ra zago­ści­ła na prze­ło­mie XIXXX w. na fasa­dach wie­lu kamie­nic, domów han­dlo­wych i budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska.

[…] prze­glą­da­jąc abso­lut­nie zachwy­ca­ją­cą książ­kę Lesz­ka Szur­kow­skie­go i Bar­ba­ry Banaś […] wia­do­mo, dla­cze­go war­to się­gnąć głę­biej do kie­sze­ni. Daw­no nie mie­li­śmy tak nowa­tor­skie­go pod wzglę­dem for­my prze­wod­ni­ka po pew­nym okre­sie w histo­rii mia­sta […]”
—Mag­da­le­na Talik (KulturaOnline.pl)

Tytuł: Sece­sja wro­cław­ska
Auto­rzy: Bar­ba­ra Banaś, Leszek Szur­kow­ski;
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two CO-LIBROS;
For­mat: 23×27,5 cm, 288 stron (w tym ponad 240 stron z ilu­stra­cja­mi);
Opra­wa: twar­da, okład­ka dru­ko­wa­na w 6 kolo­rach;
Tek­sty: pol­skie, nie­miec­kie i angiel­skie;
Ilu­stra­cje: bli­sko 800 foto­gra­fii i ilu­stra­cji;
ISBN: 978−83−927442−0−7.

* Książ­ki dostar­cza­ne są bez­płat­nie wyłącz­nie pacz­ką eko­no­micz­ną (usłu­ga reali­zo­wa­na przez Pocz­tę Pol­ską) na tere­nie Pol­ski. Inne rodza­je prze­sy­łek (w tym: za pobra­niem, zagra­nicz­ne, kurie­rem itp.) reali­zo­wa­ne są za dopła­tą zgod­ną z cen­ni­kiem wybra­nej fir­my.

Dodatkowe informacje

Waga 1.85 kg
Wymiary 23 x 27.5 x 3.8 cm
Okładka

twarda

5 opinii dla Secesja wrocławska. Barbara Banaś, Leszek Szurkowski.

 1. Oceniony 5 na 5.

  Robert

  Pięk­nie wyda­na książ­ka – god­na pole­ce­nia:-)

 2. Oceniony 5 na 5.

  Sła­wek

  Super wyda­nie, takie­go albu­mu jesz­cze chy­ba nie było. Pole­cam wszyst­kim, szcze­gól­nie wro­cła­wia­nom. Świet­ny pre­zent.

 3. Oceniony 5 na 5.

  Fran­ci­szek

  Super wyda­nie! To pięk­ne, że jest jesz­cze ktoś, kto chce wyda­wać takie pozy­cje. Dzię­ku­ję za pięk­ne kar­ty histo­rii… Bałem się, że uszko­dzą ją na poczcie, ale nie­źle ją zapa­ko­wa­li­ście:-)

 4. Oceniony 5 na 5.

  Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza

  Jestem roman­tycz­ką, któ­ra lubi “wpa­dać” w książ­ki. Ten album mi to umo­zli­wił, za co dzię­ku­ję Wydaw­nic­twu. Pięk­ne kar­ty histo­rii!

 5. Oceniony 5 na 5.

  Kazi­mierz

  Nic dodać, nic ująć. Poza tym, że książ­ka jest rze­czy­wi­ście zbyt cięż­ka, żeby ją zabrać na wyciecz­kę szla­kiem wro­cław­skiej sece­sji, to na praw­dę war­ta pole­ce­nia książ­ka. Takich pięk­nych albu­mów się już nie robi (nie­ste­ty). Daję 5 gwiaz­dek!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *