(2 opi­nie klien­ta)

139,00 

Jedy­na w swo­im rodza­ju opo­wieść o Pol­sce w cza­sach prze­ło­mu 1989–2009. Sto jeden foto­gra­fii Witol­da Kras­sow­skie­go z felie­to­na­mi Sła­wo­mi­ra Mizer­skie­go i Tho­ma­sa Urba­na opa­trzo­nych wstę­pem Jac­ka Żakow­skie­go.

Brak w maga­zy­nie

Opis

Wiel­ka podróż, któ­rą w dużym stop­niu mamy już za sobą, wyrzu­ci­ła nas w cał­kiem nowym świe­cie. Dla jed­nych wspa­nia­łym, a dla innych strasz­nym, ale dla zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści raczej nie­po­ję­tym. Żeby ten świat oswo­ić i polu­bić, trze­ba go zro­zu­mieć. A żeby go zro­zu­mieć, nie wystar­czy roz­glą­dać się dooko­ła. Trze­ba spoj­rzeć wstecz, zre­kon­stru­ować dro­gę, któ­rą prze­by­li­śmy z zamknię­ty­mi ocza­mi i przy­po­mnieć sobie jej kolej­ne eta­py.”
Jacek Żakow­ski (frag­ment wstę­pu do albu­mu foto­gra­ficz­ne­go „Powi­do­ki z Pol­ski”.

Tytuł: Powi­do­ki z Pol­ski
Autor
: Witold Kras­sow­ski;
Wydaw­ca: EK Pic­tu­res;
Tek­sty pol­skie: Sła­wo­mir Mizer­ski (Poli­ty­ka);
Tek­sty nie­miec­kie
: Tho­mas Urban;
Wstęp
: Jacek Żakow­ski;
For­mat: 24×31,5 cm, 224 stron (w tym 101 foto­gra­fii cza­r­no-bia­­łych);
Opra­wa: mięk­ka, cza­r­no-bia­­ła;
ISBN: 978–83–910577–1‑1.

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg