225,00 

Album ze zdję­cia­mi pol­skich akto­rów odcho­dzą­ce­go poko­le­nia. Wewnątrz na prze­szło 300 stro­nach znaj­dzie­my 176 foto­gra­fii wyko­na­nych przez Witol­da Kras­sow­skie­go na zaple­czu teatrów, w trak­cie przed­sta­wień oraz w pry­wat­nych domach akto­rów. Wszyst­kie zdję­cia wyko­ny­wa­ne były w kla­sycz­nej tech­no­lo­gii sre­bro­wej, co doda­ło im szny­tu.

8 w maga­zy­nie

Opis

Odcho­dzą­ce poko­le­nie akto­rów ode­gra­ło donio­słą rolę w prze­cho­wa­niu oraz prze­ka­za­niu kul­tu­ry naro­do­wej. Przy­szło im dzia­łać w trud­nych, powo­jen­nych warun­kach, aby pod koniec karie­ry doświad­czyć rewo­lu­cyj­nych zmian w zawo­dzie akto­ra i spo­so­bie funk­cjo­no­wa­nia teatru. Choć­by z racji swo­ich doko­nań zasłu­gu­ją na pamięć. Nie­ste­ty część ze spor­tre­to­wa­nych osób już ode­szła, m.in. H. Bie­lic­ka, G. Holo­ubek, W. Gliń­ski, Z. Zapa­sie­wicz”.
—Witold Kras­sow­ski

Tytuł: Pieśń na wyj­ście. Ostat­ni mistrzo­wie sce­ny
Autor: Witold Kras­sow­ski
Wydaw­ca
: EK Pic­tu­res
Wstęp
: Hen­ryk Bere­za
Posło­wie: Elż­bie­ta Banie­wicz
For­mat: 23×33 cm, 328 stron (176 foto­gra­fii)
Opra­wa: twar­da, obwo­lu­ta
ISBN: 978–83–910577–2‑8

Dodatkowe informacje

Waga 2.35 kg
Wymia­ry 24 × 33.5 × 3.5 cm
Okład­ka

twar­da