Oce­nio­ny 3.67 na 5 na pod­sta­wie 3 ocen klien­tów
(3 opi­nie klien­ta)

69,00 

Geniusz zaklę­ty w foto­gra­fii” to seria fil­mów przed­sta­wia­ją­ca naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia foto­gra­fii na prze­strze­ni dzie­się­cio­le­ci – od dage­ro­ty­pu do foto­gra­fii cyfro­wej, od por­tre­tów do foto­gra­fii dzien­ni­kar­skiej, od sztu­ki do rekla­my.

Brak w maga­zy­nie

Opis

Ta fascy­nu­ją­ca i mistrzow­sko przy­go­to­wa­na seria jest nie tyl­ko naj­do­kład­niej­szym opi­sem 170-let­niej histo­rii foto­gra­fii, ale rów­nież nie­zwy­kłą pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie co powo­du­je, że jest się dobrym foto­gra­fem.

Geniusz zaklę­ty w foto­gra­fii” to obo­wiąz­ko­wa pozy­cja dla każ­de­go kto, choć tro­chę, inte­re­su­je się foto­gra­fią. Dzię­ki nie­zwy­kle sta­ran­nie dobra­nym przy­kła­dom zdjęć i twór­ców uda­ło się oddać wszyst­kie aspek­ty tej naj­bar­dziej wpły­wo­wej for­my sztu­ki współ­cze­snej ery – repor­ta­że Hen­ri Car­tier Bres­so­na i Mar­ti­na Par­ra, por­tre­ty Dia­ne Arbus i Annie Leibo­vitz, pej­za­że Anse­la Adam­sa i Rober­ta Fran­ka, huma­nizm Rober­ta Doisne­au i kon­cep­tu­alizm Irvin­ga Pen­na.

Nie spo­sób wyli­czyć wszyst­kich foto­gra­fów i zagad­nień pre­zen­to­wa­nych w serii. Seria nie jest jed­nak wyłącz­nie zapi­sem zmian jakie doko­ny­wa­ły się od począt­ków foto­gra­fii aż do dnia dzi­siej­sze­go. Poznać tu moż­na odpo­wiedź na pyta­nie na czym pole­ga praw­dzi­wy geniusz foto­gra­fii, poznać zdję­cia któ­re zmie­ni­ły spo­sób w jaki widzi­my sie­bie i nasze życie, zdję­cia, któ­re zachwy­ca­ły, poru­sza­ły i obu­rza­ły oraz dowie­dzieć się co spra­wie, że są one tak wyjąt­ko­we.

Tytuł: Geniusz zaklę­ty w foto­gra­fii. Histo­ria foto­gra­fii. BBC.
Wydaw­ca: Best Film CO;
Języ­ki: angiel­ski DD 2,0 (lek­tor: pol­ski DD 2,0);
Napi­sy: pol­skie;
EAN: 5906619090942.