(1 opi­nia klien­ta)

19,90 

Przy­jaź­nie napi­sa­ny porad­nik dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów, z któ­re­go Czy­tel­nik dowia­du­je się jak pra­wi­dło­wo naświe­tlić uję­cie oraz jak popra­wić typo­we błę­dy. Prak­tycz­ne ABC robie­nia zdjęć bez zbęd­nej teo­rii – ide­al­ny ebo­ok dla osób roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z foto­gra­fią.

Opis

Foto­gra­fo­wa­nie jest Proste. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych foto­ama­to­rów; ABC robie­nia zdjęć.

Ebo­ok dla osób sta­wia­ją­cych pierw­sze kro­ki w foto­gra­fii. Robert Wyłu­pek – doświad­czo­ny foto­graf i tre­ner – w przy­ja­zny spo­sób wyja­śnia, jak pra­wi­dło­wo naświe­tlić zdję­cie oraz jak radzić sobie w sytu­acjach, gdy apa­rat wyko­nu­je zdję­cia nie­zgod­ne z naszy­mi ocze­ki­wa­nia­mi.

Autor poka­zu­je, jak w pro­sty spo­sób osią­gnąć zamie­rzo­ny efekt, wyko­rzy­stu­jąc do tego jedy­nie kil­ka funk­cji apa­ra­tu; jak zro­bić uda­ne zdję­cie za pomo­cą jed­ne­go try­bu (P jak Pro­gram, P jak pro­sty) i kil­ku funk­cji, któ­re pozwo­lą unik­nąć popeł­nie­nia pod­sta­wo­wych błę­dów. To krót­ki ebo­ok, dzię­ki któ­re­mu Czy­tel­nik już po kil­ku chwi­lach będzie potra­fił wyko­nać popraw­ną tech­nicz­nie foto­gra­fię. To ebo­ok w sam raz dla laika, ide­al­ny na start.

fotografowanie-jest-proste-15x4

Po prze­czy­ta­niu tego porad­ni­ka będziesz wie­dzieć, jak:
– unik­nąć poru­szo­nych zdjęć;
– zro­bić ostre zdję­cie;
– roz­ja­śnić lub przy­ciem­nić kadr;
– uzy­skać pra­wi­dło­we kolo­ry w każ­dych warun­kach;
– roz­ja­śnić ciem­ną postać. 

fotografowanie-jest-proste-spis-tresci

Foto­gra­fo­wa­nie jest Proste przy­go­to­wa­ne zosta­ło przez plat­for­mę edu.WarsztatyFotograficzne.pl. W ebo­oku tym, na 23 stro­nach omó­wio­ne zosta­ły nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: eks­po­zy­cja, usta­wia­nie ostro­ści, tryb P, kadro­wa­nie, oce­na foto­gra­fii, popra­wa błę­dów, korek­ta eks­po­zy­cji, balans bie­li, czu­łość ISO i błysk wypeł­nia­ją­cy.

Tytuł: Foto­gra­fo­wa­nie jest Proste
Autor: Robert Wyłu­pek;
Wydaw­ca: Wydaw­nic­two CO-LIBROS;
For­mat: PDF;
Język: pol­ski;
ISBN: 978–83–927442–1‑4.

* Ebo­oki są bez­płat­nie dostar­cza­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną. Reali­za­cja zamó­wie­nia zależ­na jest od cza­su prze­twa­rza­nia przez bank płat­no­ści i może wyno­sić do 48 godz.