Share →

W dniach 26–27 paź­dzier­ni­ka 2013 r. w e‑Sklepie będą trwa­ły pra­ce ser­wi­so­we, któ­re unie­moż­li­wią doko­ny­wa­nie zaku­pów onli­ne. W tym cza­sie zapra­sza­my do skła­da­nia zamó­wień tele­fo­nicz­nie (+48 501 48 22 11) lub mej­lo­wo za pomo­cą nasze­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.