Ochro­na pry­wat­no­ści Użyt­kow­ni­ków stro­ny sklep.WarsztatyFotograficzne.pl jest dla nas bar­dzo waż­na i dla­te­go wszyst­kie dane oso­bo­we będą gro­ma­dzo­ne, wyko­rzy­sty­wa­ne i prze­twa­rza­ne zgod­nie z zasa­da­mi zawar­ty­mi w usta­wie o ochro­nie danych oraz usta­wie o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną. Anna Wyłu­pek-Chmiel (AWC), do któ­re­go nale­ży też stro­na sklep.WarsztatyFotograficzne.pl, zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Każ­de­go klien­ta AWC i Użyt­kow­ni­ka stro­ny WarsztatyFotograficzne.pl obo­wią­zu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści znaj­du­ją­ca się pod adre­sem: http://sklep.warsztatyfotograficzne.pl/polityka-prywatnosci/. AWC nie sprze­da­je oso­bom trze­cim danych per­so­nal­nych czy adre­so­wych Klien­tów i Użyt­kow­ni­ków swo­ich stron, a jakie­kol­wiek zmia­ny wpro­wa­dza­ne w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści nie wpły­wa­ją na tę zasa­dę. Jeśli nie zga­dzasz się z naszą Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści, pro­szę nie odwie­dzać stron AWC, nie pre­nu­me­ro­wać biu­le­ty­nów AWC oraz nie naby­wać pro­duk­tów i usług ofe­ro­wa­nych przez AWC.

Dane osobowe

Pod­czas korzy­sta­nia ze stro­ny sklep.WarsztatyFotograficzne.pl Użyt­kow­nik może zostać popro­szo­ny o poda­nie nie­któ­rych swo­ich danych oso­bo­wych, np. poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go new­slet­te­ra. Dane, o któ­re popro­si­my – zazwy­czaj jest to tyl­ko imię oraz adres e-mail, na któ­ry będzie­my prze­sy­łać zapre­nu­me­ro­wa­ne infor­ma­cje. W przy­pad­ku for­mu­la­rzy do skła­da­nia zamó­wień Użyt­kow­nik będzie popro­szo­ny o poda­nie peł­nych danych oso­bo­wych. AWC wyma­ga wyłącz­nie tych danych oso­bo­wych, któ­re są nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia stro­ny i ofe­ro­wa­nych na niej usług. Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych zablo­ku­je czyn­no­ści lub dostęp do funk­cji, któ­rych te dane doty­czy­ły. Bez poda­nia koniecz­nych danych nie będzie moż­li­we też zło­że­nie zamó­wie­nia.

Subskrypcja newslettera

Do zapre­nu­me­ro­wa­nia bez­płat­ne­go infor­ma­to­ra elek­tro­nicz­ne­go (new­slet­te­ra) koniecz­ne jest poda­nie we wła­ści­wym for­mu­la­rzu swo­je­go imie­nia i adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej (adre­su e-mail). Pola te są obo­wiąz­ko­we. Uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są doda­wa­ne do listy mailin­go­wej. Adres e-mail jest nie­zbęd­ny do tego, aby AWC mogło wysłać Użyt­kow­ni­ko­wi new­slet­ter, nato­miast imię umoż­li­wia zwra­ca­nie się do jego pre­nu­me­ra­to­rów po imie­niu.

Składanie zamówień

Zama­wia­nie usług i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez AWC wyma­ga poda­nia w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia peł­nych danych adre­so­wych. Pola obo­wiąz­ko­we są odpo­wied­nio ozna­czo­ne. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu reali­za­cji zamó­wie­nia. W przy­pad­ku płat­no­ści on-line (np. za pomo­cą kar­ty kre­dy­to­wej lub e-prze­le­wów) obsłu­gę Klien­ta przej­mu­je DotPay. W tych wypad­kach tyl­ko sys­tem bez­piecz­nych płat­no­ści DotPay zna dane poda­wa­ne w jego for­mu­la­rzach i jest za te dane odpo­wie­dzial­ny. For­mu­la­rze DotPay znaj­du­ją się na jego stro­nach i są szy­fro­wa­ne odpo­wied­ni­mi tech­no­lo­gia­mi.

Niezapowiedziane wiadomości

AWC zastrze­ga sobie pra­wo do wysy­ła­nia nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści do osób, któ­rych dane kon­tak­to­we posia­da oraz któ­re zgo­dzi­ły się z niniej­szą Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści. Pod poję­ciem nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści nale­ży rozu­mieć infor­ma­cje doty­czą­ce bez­po­śred­nio: usług i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez AWC (np. cza­so­we pro­mo­cje, nowe pro­duk­ty etc.); witryn AWC (np. zmia­ny na stro­nie, nowe funk­cje itp.) listów nie­ko­mer­cyj­nych (np. życze­nia oko­licz­no­ścio­we) oraz listów komer­cyj­nych, któ­rych wysył­ka zosta­ła zamó­wio­na przez klien­tów lub pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce z AWC. Pod­miot zle­ca­ją­cy wysył­kę infor­ma­cji komer­cyj­nych nie ma wglą­du w dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy znaj­du­ją się na listach mailin­go­wych AWC. Infor­ma­cje komer­cyj­ne są fil­tro­wa­ne w stop­niu w jakim jest to moż­li­we oraz ogra­ni­cza­na jest ich obję­tość, a ich wysył­ka jest spo­ra­dycz­na.

Jawne dane osobowe

Dane oso­bo­we poda­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka na stro­nach nale­żą­cych do AWC pod­czas wysy­ła­nia komen­ta­rzy do arty­ku­łów, zamiesz­cza­nia odpo­wie­dzi na forum itp. są dostęp­ne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych te stro­ny. AWC nie ma moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia Użyt­kow­ni­ka przed oso­ba­mi pry­wat­ny­mi lub fir­ma­mi, któ­re te dane wyko­rzy­sta­ją do prze­sła­nia mu nie­okre­ślo­nych infor­ma­cji. Dla­te­go dane te nie pod­le­ga­ją Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

Inne formularze

For­mu­la­rze, któ­re znaj­du­ją się gościn­nie na stro­nach nale­żą­cych do AWC i doty­czą­ce usług, pro­duk­tów, ser­wi­sów oraz cza­so­pism nie­ob­słu­gi­wa­nych przez AWC nie pod­le­ga­ją Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

Cookies (ciasteczka)

Nie­któ­re obsza­ry stron nale­żą­cych do AWC mogą wyko­rzy­sty­wać cookies, czy­li małe pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra Użyt­kow­ni­ka iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia lub umo­rze­nia danej ope­ra­cji. Cookies nie są szko­dli­we ani dla kom­pu­te­ra, ani dla Użyt­kow­ni­ka i jego danych. Warun­kiem dzia­ła­nia cia­ste­czek jest ich akcep­ta­cja przez prze­glą­dar­kę i nie­usu­wa­nie ich z dys­ku.

Partnerzy

Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści nie doty­czy obcych ser­wi­sów i innych firm, któ­rych dane kon­tak­to­we poda­ne są na stro­nach oraz w biu­le­ty­nach nale­żą­cych do AWC.

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawar­te na stro­nach AWC arty­ku­ły zawsze są zgod­ne z opi­nią AWC i opi­nią tako­wą są. Opi­nie wyra­żo­ne przez Użyt­kow­ni­ków na forum, w komen­ta­rzach lub w inny spo­sób nie zawsze są zgod­ne z opi­nią AWC. AWC nie bie­rze na sie­bie odpo­wie­dzial­no­ści za treść zamiesz­cza­nych reklam. Użyt­kow­nik powi­nien być ostroż­ny reagu­jąc na rekla­mę lub naby­wa­jąc rekla­mo­wa­ne usłu­gi i pro­duk­ty. Wpraw­dzie AWC przy­kła­da dużą wagę do tego, aby rekla­mo­daw­cy publi­ku­ją­cy swo­je rekla­my byli wia­ry­god­ni, ale nie może odpo­wia­dać za ich czy­ny. Dane adre­so­we, jak i szcze­gó­ły ofer­ty każ­de­go rekla­mo­daw­cy, moż­na uznać za pew­ne tyl­ko w momen­cie publi­ka­cji. Ewen­tu­al­ne pyta­nia doty­czą­ce Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści pro­si­my prze­sy­łać na adres: sklep@warsztatyfotograficzne.pl.