Korzy­sta­jąc z naszych stron WWW wyra­żasz zgo­dę na uży­wa­nie pli­ków cookies zgod­nie z niniej­szą poli­ty­ką. „Cia­stecz­ka” nie są szko­dli­we ani dla kom­pu­te­ra, ani dla Użyt­kow­ni­ka i jego danych, a ich sto­so­wa­nie ma na celu zapew­nie­nie wygo­dy pod­czas prze­glą­da­nia witry­ny.

Cia­stecz­ka nie gro­ma­dzą żad­nych infor­ma­cji, któ­re umoż­li­wia­ły­by usta­le­nie toż­sa­mo­ści Użyt­kow­ni­ka – jeśli jed­nak nie wyra­żasz zgo­dy na uży­wa­nie cookies, to powi­nie­neś anu­lo­wać akcep­ta­cję cia­ste­czek w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub zre­zy­gno­wać z uży­wa­nia naszych stron.

W jakim celu używamy pliki cookies?

Pli­ki cookies są przez nas wyko­rzy­sty­wa­ne w celu:

  • opty­ma­li­za­cji witry­ny (dzię­ki nim stro­na dzia­ła szyb­ciej, a obsłu­ga jest łatwiej­sza);
  • mie­rze­nia ruchu na stro­nie za pomo­cą narzę­dzi Google Ana­ly­tics;
  • zapa­mię­ty­wa­nia infor­ma­cji o zgo­dzie lub jej bra­ku na pre­zen­to­wa­nie wybra­nych tre­ści;
  • pod­no­sze­nia jako­ści usług;
  • dopa­so­wa­nia tre­ści reklam do zain­te­re­so­wań Użyt­kow­ni­ka.

Czy wykorzystujemy pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich?

Tak, na naszej stro­nie wyko­rzy­stu­je­my cia­stecz­ka pod­mio­tów trze­cich (np. Face­bo­oka lub Google’a). Infor­ma­cje o tych pli­kach znaj­dziesz na witry­nach nale­żą­cych do tych pod­mio­tów.

Jak mogę wyłączyć obsługę plików cookies (ciasteczek)?

Usta­wie­nia domyśl­ne prze­glą­da­rek auto­ma­tycz­nie akcep­tu­ją­cych cia­stecz­ka możesz zmie­nić, postę­pu­jąc zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­ta Two­je­go pro­gra­mu (np. Inter­net Explo­re­ra, Fire­fok­sa, Chrome’a, Safa­ri, Ope­ry etc.), któ­re znaj­dziesz na witry­nach prze­glą­da­rek:

Uwa­ga: Wyłą­cze­nie „cia­ste­czek” ma wpływ na wygląd stro­ny oraz jej funk­cjo­no­wa­nie. Jeśli zde­cy­du­jesz się na wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies, to nie­któ­re funk­cje mogą być dla Cie­bie nie­do­stęp­ne.