Share →

W jesien­nej pro­mo­cji przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa atrak­cyj­ną ofer­tę, dzię­ki któ­rej może­cie zyskać bon na 50 zł w pre­zen­cie oraz bez­płat­ną wysył­kę towa­ru.

Zyskaj bon na 50 zł i bezpłatną wysyłkę

Złóż zamó­wie­nie w e‑Sklepie na kwo­tę pow. 100 zł, a otrzy­masz od nas bon na 50 zł, któ­ry będziesz mógł wyko­rzy­stać na dowol­ne usłu­gi reali­zo­wa­ne przez ser­wi­sy WarsztatyFotograficzne.plFotografPlus.pl. Dodat­ko­wo, zamó­wio­ne przez Cie­bie towa­ry wyśle­my bez­płat­nie*! Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo – obo­wią­zu­je na zamó­wie­nia zło­żo­ne onli­ne w e‑Sklepie do 20 grud­nia 2013 r. (włącz­nie).

* Bez­płat­na wysył­ka towa­ru reali­zo­wa­na jest wyłącz­nie pacz­ką eko­no­micz­ną (Pocz­ta Pol­ska). Pozo­sta­łe prze­sył­ki reali­zo­wa­ne są odpo­wied­nią opła­tą. Jeden bon może być wyko­rzy­sta­ny przez jed­ną oso­bę, tyl­ko na jed­ną usłu­gę. Bonów nie moż­na łączyć ze sobą, ani z inny­mi pro­mo­cja­mi.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *