Share →

0 Responses to walentynki

 1. Kazimierz pisze:

  To nie­sa­mo­wi­te, jak dale­ko już ode­szli­śmy od lat 90. Nie­zwy­kła (choć czar­no-bia­ła) książ­ka. War­to mieć ją w kolek­cji i poka­zy­wać wnu­kom:-))

 2. Robert pisze:

  Pięk­nie wyda­na książ­ka – god­na pole­ce­nia:-)

 3. Sławek pisze:

  Super wyda­nie, takie­go albu­mu jesz­cze chy­ba nie było. Pole­cam wszyst­kim, szcze­gól­nie wro­cła­wia­nom. Świet­ny pre­zent.

 4. Franciszek pisze:

  Super wyda­nie! To pięk­ne, że jest jesz­cze ktoś, kto chce wyda­wać takie pozy­cje. Dzię­ku­ję za pięk­ne kar­ty histo­rii… Bałem się, że uszko­dzą ją na poczcie, ale nie­źle ją zapa­ko­wa­li­ście:-)

 5. Ludwik pisze:

  A jak zamó­wie dwie książ­ki, to ile zapła­cę za prze­sył­kę?

 6. Julian pisze:

  To były sza­re lata, ale… war­te uwiecz­nie­nia! Cha­pe­au bas Panie Kras­sow­ski!

 7. Ania Chmiel pisze:

  Świet­na seria. Nie wie­dzia­łam, że to aż sześć fil­mów i cała histo­ria foto­gra­fii. Naj­bar­dziej podo­ba mi się histo­ria afry­kań­skie­go foto­gra­fa, któ­ry robi takie pięk­ne por­tre­ty:)

 8. Ania z Zielonego Wzgórza pisze:

  Jestem roman­tycz­ką, któ­ra lubi “wpa­dać” w książ­ki. Ten album mi to umo­zli­wił, za co dzię­ku­ję Wydaw­nic­twu. Pięk­ne kar­ty histo­rii!

 9. Kazimierz pisze:

  Nic dodać, nic ująć. Poza tym, że książ­ka jest rze­czy­wi­ście zbyt cięż­ka, żeby ją zabrać na wyciecz­kę szla­kiem wro­cław­skiej sece­sji, to na praw­dę war­ta pole­ce­nia książ­ka. Takich pięk­nych albu­mów się już nie robi (nie­ste­ty). Daję 5 gwiaz­dek!

 10. Redakcja pisze:

  Warsz­ta­ty Foto­gra­ficz­ne pole­ca­ją film:)

 11. Zosi@ pisze:

  Pole­cam, świet­ny kurs. Sama bra­łam udział i kupi­łam kole­żan­ce:)

 12. Nix-tet pisze:

  Faj­ne pora­dy dla bar­dzo poczat­ku­ją­cych… Mnie naj­bar­dziej ucie­szył balans bie­li bo do tej pory żól­te zdje­cia na impre­zach mi wycho­dzi­ły

 13. Hosting pisze:

  Ogla­da­jac pol­ska wer­sje kul­to­we­go cyklu, dowie­cie sie, dla­cze­go foto­gra­fia w ogo­le powsta­la, na czym pole­ga praw­dzi­wy geniusz foto­gra­fii i co spra­wia, ze kul­to­we zdje­cia sa tak wyjat­ko­we. Pro­bu­je odpo­wie­dziec na pyta­nia, dla­cze­go foto­gra­fia w ogo­le powsta­la, na czym pole­ga praw­dzi­wy geniusz foto­gra­fii i co spra­wia, ze kul­to­we zdje­cia sa tak wyjat­ko­we.