Share →

Na przed­wio­śnie przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa spe­cjal­ną pro­mo­cję, dzię­ki któ­rej otrzy­ma­cie dowol­ny pro­dukt z e‑Sklepu, nie pła­cąc za jego dostar­cze­nie*.

Wysyłka towaru za 0 zł!

Do koń­ca mar­ca 2016 r. wszyst­kie towa­ry z e‑Sklepu wysy­ła­my na nasz koszt*. Nie­za­leż­nie więc od wyso­ko­ści zaku­pów, nie będziesz pła­cić za prze­sył­kę.

* Pro­duk­ty w pro­mo­cji „Wysył­ka za 0 zł” dostar­cza­ne są bez­płat­nie wyłącz­nie pacz­ką eko­no­micz­ną (usłu­ga reali­zo­wa­na przez Pocz­tę Pol­ską) na tere­nie Pol­ski. Inne rodza­je prze­sy­łek (w tym: za pobra­niem, zagra­nicz­ne, kurie­rem itp.) reali­zo­wa­ne są za dopła­tą zgod­ną z cen­ni­kiem wybra­nej fir­my. Pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi i jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo do 31 mar­ca 2016 r.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *