Share →

Książ­ka Sece­sja wro­cław­ska wciąż jest naj­le­piej sprze­da­ją­cą się książ­ką w naszym e‑sklepie. W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa spe­cjal­ną ofer­tę – bez­płat­ną wysył­kę książ­ki w dowol­ne miej­sce w Pol­sce*.

Do koń­ca 2018 roku, książ­ki Sece­sja wro­cław­ska zama­wia­ne w naszym e‑Sklepie wysy­ła­my bez­płat­nie*. Nie­za­leż­nie więc, gdzie miesz­kasz*, otrzy­masz nasz best­sel­ler bez dopła­ty za prze­sył­kę. 

* Pro­duk­ty w pro­mo­cji „Wysył­ka za 0 zł” dostar­cza­ne są po przed­pła­cie usłu­gą wybra­ną przez nadaw­cę wyłącz­nie na tere­nie Pol­ski. Inne rodza­je prze­sy­łek (w tym: za pobra­niem, zagra­nicz­ne, itp.) reali­zo­wa­ne są za dopła­tą zgod­ną z cen­ni­kiem wybra­nej fir­my. Pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi i jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo do 31 grud­nia 2018 r.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *