Share →

Wro­cław – Euro­pej­ską Sto­li­cą Kul­tu­ry 2016. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa spe­cjal­ną ofer­tę – bez­płat­ną wysył­kę książ­ki Sece­sja wro­cław­ska w dowol­ne miej­sce w Pol­sce*.

Wysyłka książki za 0 zł!

Do koń­ca 2016 roku, książ­ki Sece­sja wro­cław­ska zama­wia­ne w e-Skle­pie wysy­ła­my na nasz koszt*. Nie­za­leż­nie, gdzie miesz­kasz, otrzy­masz książ­kę bez dopła­ty za prze­sył­kę. W ten wyjąt­ko­wy spo­sób zapra­sza­my Cię do Wro­cła­wia – Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry 2016.

* Pro­duk­ty w pro­mo­cji „Wysył­ka za 0 zł” dostar­cza­ne są po przed­pła­cie usłu­gą wybra­ną przez nadaw­cę wyłącz­nie na tere­nie Pol­ski. Inne rodza­je prze­sy­łek (w tym: za pobra­niem, zagra­nicz­ne, itp.) reali­zo­wa­ne są za dopła­tą zgod­ną z cen­ni­kiem wybra­nej fir­my. Pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi i jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo do 31 grud­nia 2016 r.

Tagged with →  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *